Participatie

Samenwerking met Loenense bevolking

Al meer dan 25 beheert GLK de Loenermark en het Orderbos in erfpacht voor de gemeente Apeldoorn. Eind 2018 werd een nieuwe overeenkomst ondertekend voor nog eens dertig jaar.

De intensieve samenwerking met de Vereniging Dorpsraad Loenen en de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen is hierbij als voorwaarde vastgelegd. De afgelopen jaren is de goede verstandshouding met de bevolking van Loenen verder gegroeid. Er is elke zes weken overleg over beheer, maatregelen, recreatief gebruik en publieksactiviteiten op de Loenermark. De nieuwe overeenkomst is een erkenning voor de inspanningen van velen voor dit bijzondere natuurgebied.

Laveren tussen belangen rondom Hoevelaken

We hebben te maken met een steeds verder toenemende druk op ons landgoed Hoevelaken. Door nieuwbouw is er sprake van intensief recreatief wandel- en fietsverkeer met een prominente rol voor honden. Rijkswaterstaat heeft daarnaast plannen om de A1 en A28, die elkaar ten zuidwesten van het landgoed kruisen, op den duur te verbreden terwijl projectontwikkelaars grond gaan bebouwen. Ondertussen wil het GLK landgoed Hoevelaken, een rijksmonument, ontlasten en de hoge natuurwaarden op het terrein conserveren. Om al deze belangen gelijkwaardig te behartigen, hebben gemeenten Nijkerk en Amersfoort samen met GLK het open-planproces Ons Hoevelakense Bos in het leven geroepen. Het resultaat, een visie waarin onder meer verlegging van fietspaden is opgenomen, is bekrachtigd door de gemeenteraden.

Ronddolen op Staverden

Om de toenemende belangstelling voor het landgoed op te kunnen vangen wat betreft parkeren en wandelpaden, moet de inrichting van het centrale deel van landgoed Staverden in betere banen worden geleid. Daarmee heeft GLK in 2018 een begin gemaakt in samenwerking met gebruikers en exploitanten van gebouwen in de landgoedkern en een aantal vrijwilligers. Allereerst was het zaak om in kaart te brengen hoe bezoekers binnenkomen en zich over het terrein bewegen. Dat onderzoek is afgerond. Uitvoering van de herziene inrichting en bewegwijzering vindt de komende jaren plaats.

Foto: Hans Barten

Ruimte voor de Nederrijn

Om de Nederrijn meer ruimte te bieden, wordt bij Heteren de Randwijkse Waarden ontwikkeld. In het kader daarvan verricht de firma Dekker in de nevenpolder ontzandingswerkzaamheden. Na afronding hiervan, over twee tot drie jaar, zal GLK de beherende instantie van het gebied worden. Daarbij is het de uitdaging om landschappelijke kwaliteit, hoogwaardige biodiversiteit en recreatieve bruikbaarheid te garanderen.

Dekker en GLK hebben daarom nauwe samenwerking gezocht met lokale partijen, waaronder de dorpsraad van Heteren. Een van de gesprekspunten is ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van een strand en een hondenlosloopgebied.

Breed gedragen beleid voor Heerlijkheid Beek

De bomenkap op ons landgoed Heerlijkheid Beek bij Nijmegen wekte in voorafgaande jaren veel weerstand op vanuit de omgeving. Het opstellen van een nieuwe beheervisie was in 2018 de uitgelezen gelegenheid om omwonenden, belangengroepen en de gemeente bij het proces te betrekken. Er werden verschillende sessies, gedeeltelijk op locatie, georganiseerd om de gelegenheid tot inspraak en informeren te bieden. Dit werd gewaardeerd door de verschillende groepen en heeft geleid tot een breder draagvlak. Deze en alle andere te ontwikkelen beheervisies zijn voortaan door iedereen te raadplegen in toegankelijk geschreven documenten op glk.nl.