Kwaliteit

Zilveren maan terug op Wisselse Veen

Sinds 1993 is het GLK bezig met natuurontwikkeling op het Wisselse Veen en de Tongerense Heide. Een van de doelen voor dit gebied is het terugbrengen van de zilveren maan, een parelmoervlinder.

In 2018 is een populatie van de zilveren maan op het Wisselse Veen vastgesteld die groot genoeg is om als gevestigd te worden beschouwd. Dit is te danken aan het moerasviooltje, de plant die de zilveren maan nodig heeft om er te kunnen leven en die goed gedijt in het overgangsgebied van droog naar nat veen. De kans op uitsterven is nu relatief gering. Dankzij een recente aankoop van ruim zeventien hectare voormalige landbouwgrond zal GLK het natuurbeheer verder kunnen versterken.

Droogte vormt uitdaging voor het beheer

GLK werkt voor haar bos- en natuurterreinen met zestig beheervisies voor het behoud en de ontwikkeling van bijzondere soorten (natuur) en historische elementen (landschap en cultuurhistorie). Beheervisies vormen de basis voor het beheer, en maken onderdeel uit van de gehele cyclus waarbij inventarisatie, visievorming, beheer en evaluatie tezamen moeten leiden tot een betere manier om de gestelde doelen in onze terreinen te realiseren.
De extreme droogte in 2018 heeft de uitvoering van de beheervisies grondig op de proef gesteld. De kwetsbaarheid van onze natuurgebieden, inclusief de bijzondere waarden, werd soms op dramatische wijze zichtbaar. Daarnaast maakte de droogte duidelijk dat onze natuurdoelen in sommige gevallen op gespannen voet staan met belangen van externe partijen zoals waterschappen en boeren. Dat heeft het belang van een intensivering van samenwerking, uitwisseling en transparantie benadrukt.

Verbeteren waterkwaliteit

Eens in de 20 tot 25 jaar moeten waterwegen worden gebaggerd. Vallend blad en andere zaken zorgen er voor dat de bodem langzaam dichtslibt, de waterkwaliteit achteruitgaat en er eventueel begroeiing op de bodem ontstaat. De noodzakelijke werkzaamheden, zijn uitvoerige en kostbare projecten met een lange voorbereidingstijd. Om de waterkwaliteit te verbeteren, is in 2018 de gracht rondom Huis De Voorst gebaggerd. Voor de gracht van Staverden zijn voorbereidingen getroffen om het werk in 2019 te kunnen uitvoeren.

Collectie digitaal bezoeken

GLK heeft een collectie van ruim 25.000 objecten en kunstwerken die historisch zijn verbonden met de huizen en hun bewoners. Een klein gedeelte daarvan kan worden getoond. Dankzij digitalisering is het mogelijk om objecten in hoge kwaliteit toegankelijk te maken buiten de kasteelmuren. Studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen delen van de collectie inzien via de kastelensites, maar vooral op www.collectiegelderland.nl. Het blijkt dat de afbeeldingen met de verhalen over onze collectie uitnodigen tot bezoek aan de kastelen. In 2018 werd de beschrijving en fotografie van 2500  topstukken afgerond, verdere digitale ontsluiting van de collectie  zal in de komende jaren plaatsvinden.