Jaarverslag Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, zowel de Raad als geheel alsook de individuele leden van de Raad, met name ter zake van strategie en (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

Een groot deel van de leden van de Raad (8 van de 12) is in 2017 nieuw aangetreden.

De RvA kwam in 2018 twee keer bijeen. Helaas kon de 3e vergadering, gepland in oktober, niet doorgaan. Naast de bespreking van actualiteiten en de vaste onderdelen als de directie- en projectrapportages heeft de Raad gesproken over twee thema’s: ‘Faunabeheer’ en ‘Verduurzaming van de landbouw’.

Maart - faunabeheer

Op 22 maart was de Raad te gast bij Maatschap H. en K.C. de Vries, biologisch melkveebedrijf en pachter van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) in Lunteren.

Thema van deze bijeenkomst was het ‘Faunabeheer’. De huidige faunavisie van GLK moet worden herzien vanwege de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot fauna en faunabeheer. De kaders die de provincie hierin aangeeft, zijn richtinggevend voor GLK. De samenwerking met de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Gelderland speelt hierin een grote rol. Tijdens het overleg gaf de heer Koffeman van de FBE een presentatie: ‘Nieuw Faunabeheerplan’ De heer Meeuwissen lichtte toe dat de herziene Faunavisie zal worden opgesteld op basis van de 3 pijlers van de Meerjarenvisie: Kwaliteit, Interactie en Exploitatie. De ‘Kadernota voor de herziening van de Faunavisie 2008’ is reeds inhoudelijk, ter beoordeling, voorgelegd aan de Beheer Advies Commissie (BAC).

De 9 aanwezige RvA-leden gingen hierover, naar aanleiding van enkele door GLK gestelde vragen, met elkaar en met de aanwezige GLK-ers in gesprek. Conclusies daaruit waren:

 • de Raad onderstreept de opmerking van de BAC dat de Faunavisie zeker te maken heeft met strategische keuzes omdat fauna breder is dan grote hoefdieren en jacht;
 • de Raad adviseert de directie helder te zijn in het standpunt dat de organisatie heeft ingenomen en aan te geven dat het niet ten koste mag gaan van de te behouden kwaliteiten van GLK. De aanwezige waarden in gebieden zijn sturend voor GLK;
 • verder adviseert de Raad niet zichtbaar te experimenteren met bijvoorbeeld het laten liggen van wild. GLK moet ervoor waken altijd degelijk en respectvol te handelen bij uitvoering van werkzaamheden;
 • de Raad is van mening dat GLK in haar externe uitingen meer gebruik zou kunnen maken van fauna in haar gebieden.

Voorts is in deze vergadering gesproken over de uitbreiding van de Raad: welke kwaliteiten/kennisdomeinen ontbreken nog?

Aansluitend bracht de Raad een bezoek aan het project ‘De Goudsberg’ te Lunteren, waar de groep werd rondgeleid door de heer Moraal, penningmeester van Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland en betrokken bij Stichting het Luntersche Buurtbosch. De heren Van den Tweel en Meeuwissen vertelden over de GLK-participatie.

Juni - verduurzaming van de landbouw

Op 21 juni was de Raad te gast in Joppe, bij melkveehouder de heer Smale die de presentatie ‘Verduurzaming landbouw’ verzorgde. Hieruit bleek dat het realiseren van duurzame landbouw complexe materie is, waarvoor vakmanschap een vereiste is. Om een zo duurzaam mogelijke landbouw te verkrijgen werkt de heer Smale volgens de kringloop-wijzer en wordt er steeds gekeken welke efficiencyslag er per m2 kan worden gemaakt.

GLK heeft veel agrarische grond en moet zich derhalve blijvend oriënteren op ontwikkelingen in de sector. Opinieonderzoek onder agrariërs in Nederland heeft uitgewezen dat meer dan 80% wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven wil binnen 10 jaar overschakelen naar een duurzamere vorm.

Op nationaal niveau werkt Minister Carola Schouten aan een nieuwe 'Landbouwvisie’ die zeker meer aandacht zal hebben voor duurzaamheid. Daarnaast staat het gebruik van zgn. gewasbeschermingsmiddelen onder publieke druk, ook bij GLK.

Gezien alle ontwikkelingen die nu spelen heeft GLK besloten een verdiepingsslag te maken, met als doel meer inzicht te verkrijgen in de landbouw bij GLK. Dit levert handvatten op voor generieke maatregelen om te verduurzamen. Daarnaast wordt een gebied specifieke aanpak met 1 of 2 pilots voorgesteld.

De Raad discussieerde indringend over dit onderwerp, geholpen door de goede presentatie van de heer Smale en de toelichtingen vanuit GLK en kwam tot het volgende advies.

 • De Raad van Advies steunt de voorgestelde aanpak zoals omschreven in de verdiepingsslag ‘Verduurzaming landbouw bij GLK’, opgesteld als aanvulling op de Landbouwvisie 2016.
 • De Raad adviseert na de inventarisatie, de boeren in de pilotgebieden bijeen te brengen om te praten over mogelijke ambities. GLK kan eventuele kennis met hen delen.
 • GLK moet er voor waken de verantwoordelijkheid /bedrijfsvoering van een pachter naar zich toe te trekken hetgeen te risicovol is.
 • De Raad adviseert het GLK landbouwstatement zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen.
 • De Raad verzoekt de directie de resultaten van de pilots naar hen terug te koppelen.
 • De Raad is van mening dat GLK de verantwoordelijkheid moet nemen om het voorbeeld te zijn van een maatschappelijke organisatie en laten zien dat GLK bereid is samen te werken met de landbouw om tot verduurzaming te komen.

Na afloop volgde een interessante rondleiding door de heer Smale over zijn bedrijf.

Samenstelling van de Raad van Advies

 • G.H.M. (Gerard) Alferink, woont in Lunteren, Zelfstandig Bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R.
 • dr. W. (Willem) Bijleveld, woont in Loenen, sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Omniversum, lid Raad van Toezicht Defensiemusea
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, woont in Ede, Portfoliomanager FD Mediagroep, voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten, lid presidium en Raad van Toezicht St. Reprorecht en voorzitter Pro Mandaat
 • mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel, woont in Rijswijk, directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven
 • P.A.G. (Patrick) Jansen, woont in Wageningen, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos
 • W.F. (Wouter) van Maanen, woont in Utrecht, geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management
 • A. (Bob) van der Put, woont in Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, thans eigenaar en Creatief Directeur van Filmakers BV
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt, woont in Arnhem, natuurbeheerder, projectleider ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap, gastonderzoeker aan Aarhus university te Denemarken op het gebied van rewilding
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven, woont in Apeldoorn, historica, eigenaar projectbureau Storia, Hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • drs. R.J. (Reinder) van der Wal, woont in Zwolle, voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, woont in Nijmegen, bedrijfskundige, strategisch communicatieadviseur bij het Radboudumc. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem